แหล่งกำเนิดและการใช้ทรัพยากรพลังงาน ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามการใช้พลังงาน พลังงานสะอาด กฎหมายและข้อบังคับของการจัดการพลังงาน

ENERGY SOURCES AND USAGES. EFFECTS OF ENERGY ON THE ENVIRONMENT. ENERGY AUDIT. CLEAN ENERGY. LAWS AND REGULATIONS OF ENERGY MANAGEMENT.