ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 516 301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

Laboratories related to the contents in 516 301 Basic Geographic Information Systems.