การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 341 ชีวเคมี 1

Experiments related to the contents in 513 341 Biochemistry I.