ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน

Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in the periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics. Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium.