บทบาทและหน้าที่ของเทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในองค์การ การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีและวัตกรรมสำหรับองค์กร การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคล องค์การและบริบทแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม