วิธีการประมวลและจัดการข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและความต้องการข้อมูล การออกแบบพัฒนาและการประเมินต้นทุนของระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูล