ระบบพื้นฐานและการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การเขียนผังโปรแกรมการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด