ความสำคัญ และพัฒนาการของการตลาดอิเลคทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจ และคู่แข่ง กลยุทธ์การทำตลาดอิเลคทรอนิกส์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้ได้ผลดีที่สุดในระยะเวลาอันสั้น การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอิเลคทรอนิกส์และฝึกปฏิบัติจริง