ศึกษาระบบพื้นฐาน และการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การเขียนผังโปรแกรม การประยุกค์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด