ทฤษฎีและพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้นำ ความสำคัญต่อการนำองค์การ ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้จัดการ  ลักษณะของผู้นำประเภทต่างๆ  ที่มีผลต่อการบริหารและความสำเร็จขององค์การและกลุ่มงาน  การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป