การออกแบบส่วนเชื่อมต่อ เพื่อติดต่อสื่อสารและโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้ใช้เป็นสำคัญ