การออกแบบส่วนเชื่อมต่อ เพื่อติดต่อสื่อสารและโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้ใช้เป็นสำคัญ

หลักการของการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประเมินและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การใช้คอมโพเน้นท์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย การออกแบบระบบและจัดทำคู่มือด้วยภาษายูเอ็มแอล

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความถูกต้องของระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การจัดการซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ข่ายงานเฉพาะที่และข่ายงานแบบกว้าง

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความถูกต้องของระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ข่ายงานเฉพาะที่และข่ายงานแบบกว้าง

การออกแบบข้อมูลเพื่อใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างของเนื้อหา การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อแบบต่างๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และโครงสร้างของเนื้อหา รวมทั้งศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงเนือ้ หาเพื่อง่ายต่อการอ่าน และการนำเสนอ

ศึกษาโครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาจาวา การพัฒนาเครื่องมือและการประยุกต์โปรแกรมด้วยภาษาจาวา

หลักของการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประเมินและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การใช้คอมโพเน้นท์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย การออกแบบระบบและจัดทำคู่มือด้วยภาษายูเอ็มแอล

แนวคิดและกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ข้อกำหนดคุณลักษณะ การวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบกระบวนการ การออกแบบระบบเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เทคนิคการโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวชี้แถวลำดับหลายมิติสายอักขระ การดำเนินการระดับบิต เซต การเรียกซ้อนตัวเอง การจัดการแฟ้มข้อมูล ลิสต์เชื่อมโยง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน