การออกแบบข้อมูลเพื่อใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างของเนื้อหา การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อแบบต่างๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และโครงสร้างของเนื้อหา รวมทั้งศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงเนือ้ หาเพื่อง่ายต่อการอ่าน และการนำเสนอ