ศึกษาโครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาจาวา การพัฒนาเครื่องมือและการประยุกต์โปรแกรมด้วยภาษาจาวา