วิธีการพัฒนาการโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมแบบมีเหตุการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน โดยใช้ส่วนประสานโปรแกรมสมัยใหม่

Methodology of application software development using high-level programming languages, event-driven programming using state-of-the-art interfaces.