หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความถูกต้องของระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ข่ายงานเฉพาะที่และข่ายงานแบบกว้าง