แนวคิดและกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ข้อกำหนดคุณลักษณะ การวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบกระบวนการ การออกแบบระบบเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ