สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล หลักการสร้างฐานข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการจัดเก็บ การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อสารสนเทศธุรกิจ ภาษาเอสคิวแอล บูรณภาพของข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา

Architecture of databases, types of databases, principles of database construction. classifying business data and information by types for storing, database design for business information, SQL, data integrity, transaction management, database security, introduction to data warehouse and data mining, case studies,