วิธีการพัฒนาการโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาระดับสูงแบบเชิงวัตถุในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมแบบมีเหตุการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน โดยใช้ส่วนประสานโปรแกรมสมัยใหม่