หลักของการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การประเมินและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การใช้คอมโพเน้นท์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย การออกแบบระบบและจัดทำคู่มือด้วยภาษายูเอ็มแอล