ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานการสื่อสาร และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความหมายไปยังผู้รับให้สัมฤทธิ์ผล ให้รู้จักคิดและลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล โดยศึกษาหลักและข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลซึ่งปรากฏในการใช้ภาษา ฝึกการใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหาร วลี การเตรียมและรวบรวมข้อมูลในการเขียนตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ