ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางมานุษยวิทยาโดยเน้นวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย์ และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยใช้ข้อมูลทางชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานการสื่อสาร และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความหมายไปยังผู้รับให้สัมฤทธิ์ผล ให้รู้จักคิดและลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล โดยศึกษาหลักและข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลซึ่งปรากฏในการใช้ภาษา ฝึกการใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหาร วลี การเตรียมและรวบรวมข้อมูลในการเขียนตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน และในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความสำคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้าและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ความหมายของคำว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่กำเนิด ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสำคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ ระหว่างอารยธรรมต่างๆทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมือง การปกครอง กฏหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน

จุดประสงค์ทั่วไป

1. อธิบายแนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้

2. อภิปรายถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ได้

3. ปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ได้

4. นำชุดการเรียนการสอนออนไลน์ไปใช้ตามสภาพการณ์ได้

5. ประเมินชุดการสอนออนไลน์ตามหลักการประเมินต่างๆ ได้

บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคงกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง