ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางมานุษยวิทยาโดยเน้นวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย์ และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยใช้ข้อมูลทางชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม