ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงานทดแทน การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน

Definition of renewable energy. Renewable energy conversion to thermal and electrical energy. Solar energy. Wind energy. Hydro energy. Biomass energy. Case studies of renewable energy resources. Selection and management of renewable energy.