หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของ กิจการห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด การแสดงและการวัดมูลค่า การนำเสนองบการเงิน


Accounting principles and practices for liabilities and owner’s equity. Partnership and company corporation. Disclosure and evaluation measurement. Financial statement presentation.

ประเภทและลักษณะของยานยนต์ ส่วนประกอบและระบบต่าง ๆ ในยานยนต์ประกอบด้วย เครื่องยนต์ต้นกำลัง ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว และระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน การใช้งานและการบำรุงรักษายานยนต์ เทคโนโลยีด้านยานยนต์ การเลือกใช้งานและเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิค

Types and characteristics of automobiles. Components and systems of automobiles including engine, power transmission system, steering system and suspension system. Automobile applications and maintenance. Automotive technology. Selection and specification comparison.

ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงานทดแทน การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน

Definition of renewable energy. Renewable energy conversion to thermal and electrical energy. Solar energy. Wind energy. Hydro energy. Biomass energy. Case studies of renewable energy resources. Selection and management of renewable energy.