ความสำคัญของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความผิดพลาด การหารากของสมการโดยระเบียบวิธีกราฟ ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ ระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบหนึ่งจุด ระเบียบวิธีของนิวตัน-ราฟสัน และระเบียบวิธีเซแคนต์ ระบบสมการเชิงเส้นด้วยวิธีเชิงตัวเลข การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การถดถอยแบบกำลังสองน้อยที่สุด การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลข

Importance of numerical methods. Errors. Roots of equations by graphical method, bisectional method, false-position method and one-point iteration method. Newton-Raphson method and Secant method. Systems of linear algebraic equations. Interpolation and extrapolation. Least-squares regression. Integration and differentiation. Ordinary differential equation. Partial differential equation. Computer programming for numerical solution.