แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภูมิแรงเฉือน และโมเมนต์การดัด การแอ่นตัวของคาน การบิดของเพลา การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และความเค้นผสม เกณฑ์การเสียหายของวัสดุ

Forces and stresses. Stresses and strains relationship. Stresses in beams, shear force and bending moment diagrams. Deflection of beams. Torsion of shafts. Buckling of columns. Mohr’s circle and combined stresses. Failure criterion.