สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและมิติ การไหลอัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว

Properties of fluids. Fluid statics. Momentum and energy equations. Equation of continuity and motion. Similitude and dimensional analysis. Steady incompressible flow.