กฎข้อที่1 และกฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรของคาร์โนท์ พลังงาน เอ็นโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน

First and second laws of thermodynamics and Carnot cycle. Energy. Entropy. Basics of heat transfer and energy conversion.