ระบบเครื่องมือวัดโดยทั่วไป การบ่งลักษณะของเครื่องมือวัด ความไว ความถูกต้อง และผลตอบสนองความถี่ การประยุกค์ใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูล หลักกการทำงานของอุปกรณ์หยั่งสัญญาณชนิดต่างๆ ทั้งทางกลและไฟฟ้า ได้แก่ การวัดระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง ขนาดและทิศทางของแรง ความเครียด ความเค้น ความดัน อัตราไหล อุณหภูมิ เป็นต้น อุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ประมวลและแสดงผลชนิดต่างๆ