ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมตริกซ์และตัวกำหนด สมการเชิงอนุพันธ์ การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน หลักการสมดุลแรงและโมเมนต์ หลักการของงานและพลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน ความเค้นและความเครียดในวัสดุ หลักการสถิตย์ศาสตร์ของไหล การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำตัวด้วยหลักการทางกลศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการสมดุลในการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุ แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

Trigonometry. Vectors. Matrices and determinants. Differential equations. Motion and Newton's law of motion. Equilibrium of force and moment. Concept of work and energy. Law of energy conservation. Stress and strain in materials. Concept of fluids at rest. Explanation of phenomena in everyday life by concept of mechanics. Application of mechanics in lifting and transportation. Force in structure and machine elements.