พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่ายประกอบด้วย หมุดยึด งานเชื่อม สกรูและสลักเกลียว สกรูส่งกำลัง สลักและร่องสลัก เพลา สปริง ข้อต่อเพลา เฟือง แบริ่ง เบรก คลัช สายพาน โซ่ โครงการออกแบบ

Fundamentals of mechanical machine design. Properties of materials. Theories of failure. Design of simple machine elements including rivets, welding works, screw fasteners, power screws, keys and pins, shafts, springs, couplings, gears, bearings, brakes, clutches, belts, chains. Design of projects.