ความสำคัญของการศึกษาระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความผิดพลาด การหารากของสมการโดยระเบียบวิธีกราฟ ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ ระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบหนึ่งจุด ระเบียบวิธีของนิวตันราฟสัน และระเบียบวิธีเซแคนต์
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยวิธีตัวเลข การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การถดถอยแบบกำลังสองน้อยที่สุด การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลข