เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล การถอด-ประกอบเครื่องยนต์

Laboratory tools and devices. Operation safety. Components of gasoline and diesel engines. Engine disassembly and assembly.