พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย การออกแบบ หมุดยึด สกรู สลักและร่องสลัก เพลา สปริง เกลียวส่งกำลัง ข้อต่อเพลา เป็นต้น โครงการออกแบบ

Fundamentals of mechanical design. Properties of materials. Theories of failure. Design of simple machine parts, rivets, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, power screws, coupling etc. Design projects