นิยามของเทคโนโลยีสะอาด ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดโดยเน้นการลดของเสียที่แหล่งกำเนิด การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติที่ดี การนำมาใช้ใหม่และการใช้ผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด มีการศึกษานอกสถานที่

Definition of clean technology. Hierarchy of waste management. Concepts of clean technology with emphasis on source reduction, input material changes, technology changes, good operational practices, recycling and reclamation processes. Applications of clean technology in factories. Clean technology auditing. Field trips are required.