ประวัติ วิวัฒนาการ ความสำคัญ ของแนวความคิด พัฒนาการของการตลาด ความเข้าใจพื้นฐานของทั้งองค์ประกอบหลัก สินค้า ราคา การกระจายสินค้า การสื่อสาร องค์ประกอบสนับสนุน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งสัดส่วนตลาด เป้าหมายการตลาด ตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนาสินค้าใหม่ ข้อมูลในยุคดิจิตอล และการวิจัยทางการตลาด 

History, evolution, significance, theoretical concepts, development in marketing, basic comprehension of core components; product, price, distribution, communication, supportive elements; consumer behaviour, segmentation, target market, positioning, new product development, digital age of information, market research.