ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการตลาด ความคิดเชิงบูรณาการ กระบวนการที่เป็นระบบ อัตลักษณ์องค์กร พันธะกิจ กลยุทธ์ ทรัพยากรมนุษย์ การใช้การวิจัย ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่รองรับ การประเมินงบประมาณและมูลค่า แผนการปฏิบัติงาน และแผนการประเมินผลงาน

Understanding in concepts, theories of marketing planning, integrative thinking, systematic procedures, corporate identity, mission, strategy, human resources, use of research, data, information technology, supportive software programmes, budgeting and value estimation, implementation plan, assessment plan.

การอธิบายเชิงกว้างของทฤษฎีและแนวคิดทางกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด กลุ่มตลาดเป้าหมายและการเลือก ตำแหน่งทางการตลาด ความสามารถหลัก ความได้เปรียบในการแข่งขัน วงจรการตลาด ความแตกต่าง นวัตกรรมทางการตลาด ผนวกรวมเนื้อหาทางทฤษฎี การฝึกปฎิบัติในโปรแกรมจำลองทางกลยุทธ์การตลาด

Extensive explanation of strategic theories and concepts of marketing, market analysis, segmentation, target market and selection, market positioning, core competency, advantageous competitiveness, market life-cycle, differentiation, market innovation, combining theoretical contents, practices in marketing strategic simulation programmes.

แนวคิดพื้นฐานและบทบาทของบัญชีในการบริหารธุรกิจ กรอบความคิดทางด้านการเงินรวมไปถึงสินทรัพย์ หนี้สิน งบดุล รายได้ รายจ่าย การประยุกต์ใช้บัญชีในการสร้างรายงานทางด้านการเงิน งบประมาณ และ การประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน

Basic concepts, roles of accounting in business management, framework of financial reports covering asset, liability, balance sheet, income, expenditure, application on accounting in creating financial statements, budgeting, financial performance evaluation. 

พื้นฐานของความเข้าใจในธุรกิจจากเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค อุปทานจากผู้ผลิตต่างๆ การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ความคิดหรือทฤษฎีไปสู่สถานการณ์ทำงานจริงสำหรับนักการตลาดในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

Foundation of business comprehension in macro and micro economics, consumers’ demands, consumer behaviours, supply from producers, price setting in various economic systems, developing ability to apply concepts into real working situations for marketers in businesses and industries.

วิวัฒนาการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พื้นฐานของการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การวางแผนในช่องทางการสื่อสารต่างๆ โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม สัญญาณไร้สาย โดยศึกษาจากผลการวิจัยและแนวโน้มในปัจจุบันของกิจกรรมทางการตลาดในอัตลักษณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

Evolution of online social networks, foundation of online marketing, digital age technology, information technology, strategic planning of alternative communication channels; mobile, satellite, wireless fidelity (Wifi) based on research results, current trends of marketing activities in various business and industrial identities.

พื้นฐานของพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้บริโภค การเข้าใจธรรมชาติและความสำคัญของทฤษฎีผู้บริโภค แนวคิดของจิตใจผู้บริโภค การรับรู้พฤติกรรม ปัจจัยภายในและภายนอก กระบวนการตัดสินใจ 

Foundation of consumer behaviours and experiences, understanding on nature and significance of consumers theories, concepts of consumer mind, behavioural perception, internal and external factors, decision making process.

ภาพรวมของทฤษฎีและการปฏิบัติการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการนำไปใช้ปฏิบัติจริง การยอมรับและความเข้าใจในพื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิด ศึกษาข่าว กรณี และงานวิจัยเชิงรวมเพื่อขยายและสังเคราะห์ความคิดในสถานะการณ์จริงทางธุรกิจ

Overall perspective of theoretical and practical on event and leisure marketing in various businesses and industries, recognition and comprehension in grounded principles and concepts, study on news, cases, researches incorporated to magnify and articulate concepts in real business situations.

ประวัติ วิวัฒนาการ ความสำคัญ ของแนวความคิด พัฒนาการของการตลาด ความเข้าใจพื้นฐานของทั้งองค์ประกอบหลัก สินค้า ราคา การกระจายสินค้า การสื่อสาร องค์ประกอบสนับสนุน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งสัดส่วนตลาด เป้าหมายการตลาด ตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนาสินค้าใหม่ ข้อมูลในยุคดิจิตอล และการวิจัยทางการตลาด 

History, evolution, significance, theoretical concepts, development in marketing, basic comprehension of core components; product, price, distribution, communication, supportive elements; consumer behaviour, segmentation, target market, positioning, new product development, digital age of information, market research.