คุณค่าของตราสินค้าของหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ความเข้าใจและวิเคราะห์แนวความคิดตราสินค้า การจัดการตราสินค้า ประเภทของตราสินค้า คุณค่าของตราสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารในตราสินค้า การเสนอคุณค่า คุณค่าของลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาดเชิงประสบการณ์ 

Brand assets in various industries, understanding and analysis of brand concepts, brand management, brand category, brand equity, communication strategy in branding, value proposition customer equity, customer relationship management, experiential marketing.