การประยุกต์ใช้การจัดการฐานข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล การวางแผนการตลาดเชิงข้อมูล การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ข้อมูล พลวัตของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้แอพพลิเคชั่นที่สำคัญ ธุรกิจองค์กรดิจิตอล การวางแผนการตลาดแบบบูรณาการระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ กระบวนการผลิตหน้าฉากหลังฉากของการตลาด การบริหารช่องทางอันหลากหลาย ระบบการรับผลตอบกลับจาก ผู้ใช้และลูกค้า การจัดการการบริการลูกค้า การพิจารณาซอฟท์แวร์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ฝึกฝนในกรณีศึกษา ธุรกิจจำลองทั้งโครงงานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม 

Application of database management, data mining, data marketing plan, customer relationship management by information, dynamic of information technology, key applications usage, digital enterprising, integrationof traditional andonline marketing plan, front stage, back stage of marketing production process, multi-channel management, systematic feedback from both users and customers, customer service management, relevant marketing software considerations, practice in case studies, business simulation for individual and group projects.