แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความสำคัญ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเลือกธุรกิจอุตสาหกรรม ข้อพิจารณาในการฝึกงาน การได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างนำไปใช้ได้จริงในกิจกรรมการตลาดการจัดงานและสันทนาการ กิจกรรมทางการตลาด ค่านิยมหลักที่เป็นสากลที่ปรากฎในพฤติกรรมผู้ประกอบการและวัฒนธรรมองค์กร ประสบการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาการตลาดในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม

Internship guidelines, significance, internship process, industry selection, placement considerations, practical experiences in event and leisure marketing performances, marketing activities, universal core values in entrepreneurial behaviours and organisational cultures, other related experiences in marketing fields of various businesses and industries.