วิวัฒนาการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พื้นฐานของการตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การวางแผนในช่องทางการสื่อสารต่างๆ โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม สัญญาณไร้สาย โดยศึกษาจากผลการวิจัยและแนวโน้มในปัจจุบันของกิจกรรมทางการตลาดในอัตลักษณ์ ของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

Evolution of online social networks, foundation of online marketing, digital age technology, information technology, strategic planning of alternative communication channels; mobile, satellite, wireless fidelity (Wifi) based on research results, current trends of marketing activities in various business and industrial identities.