ความเข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม การอธิบายความแตกต่างและความเหมือน ของประเพณีวัฒนธรรม ข้อจำกัดและความท้าทายในการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอันหลากหลาย การ ประยุกต์ใช้กิจกรรมข้ามวัฒนธรรมในการตลาดสันทนาการ นวัตกรรมในการตลาดสันทนาการข้าม วัฒนธรรม การพิจารณาถึงผู้บริโภคของโลก การวางแผนสันทนาการข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารการตลาด ข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองของโลกต่อผลกระทบเชิงวัฒนธรรมต่างๆ

Understanding cultural diversity foundation, explanation of differences and similarities of traditions, cultures, limitations and challenges in diverse cultural diffusion, application of cross cultural activities in leisure marketing, innovation in cross cultural leisure marketing, global consumers considerations, cross cultural leisure planning, effective cross cultural marketing communication, global perspective of cross cultural impacts.