ภาพรวมของทฤษฎีและการปฏิบัติการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการนำไปใช้ปฏิบัติจริง การยอมรับและความเข้าใจในพื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิด ศึกษาข่าว กรณี และงานวิจัยเชิงรวมเพื่อขยายและสังเคราะห์ความคิดในสถานะการณ์จริงทางธุรกิจ

Overall perspective of theoretical and practical on event and leisure marketing in various businesses and industries, recognition and comprehension in grounded principles and concepts, study on news, cases, researches incorporated to magnify and articulate concepts in real business situations.