พื้นฐานของพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้บริโภค การเข้าใจธรรมชาติและความสำคัญของทฤษฎีผู้บริโภค แนวคิดของจิตใจผู้บริโภค การรับรู้พฤติกรรม ปัจจัยภายในและภายนอก กระบวนการตัดสินใจ 

Foundation of consumer behaviours and experiences, understanding on nature and significance of consumers theories, concepts of consumer mind, behavioural perception, internal and external factors, decision making process.