พื้นฐานของความเข้าใจในธุรกิจจากเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค อุปทานจากผู้ผลิตต่างๆ การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ความคิดหรือทฤษฎีไปสู่สถานการณ์ทำงานจริงสำหรับนักการตลาดในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

Foundation of business comprehension in macro and micro economics, consumers’ demands, consumer behaviours, supply from producers, price setting in various economic systems, developing ability to apply concepts into real working situations for marketers in businesses and industries.