แนวคิดพื้นฐานและบทบาทของบัญชีในการบริหารธุรกิจ กรอบความคิดทางด้านการเงินรวมไปถึงสินทรัพย์ หนี้สิน งบดุล รายได้ รายจ่าย การประยุกต์ใช้บัญชีในการสร้างรายงานทางด้านการเงิน งบประมาณ และ การประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน

Basic concepts, roles of accounting in business management, framework of financial reports covering asset, liability, balance sheet, income, expenditure, application on accounting in creating financial statements, budgeting, financial performance evaluation.