การอธิบายเชิงกว้างของทฤษฎีและแนวคิดทางกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด กลุ่มตลาดเป้าหมายและการเลือก ตำแหน่งทางการตลาด ความสามารถหลัก ความได้เปรียบในการแข่งขัน วงจรการตลาด ความแตกต่าง นวัตกรรมทางการตลาด ผนวกรวมเนื้อหาทางทฤษฎี การฝึกปฎิบัติในโปรแกรมจำลองทางกลยุทธ์การตลาด

Extensive explanation of strategic theories and concepts of marketing, market analysis, segmentation, target market and selection, market positioning, core competency, advantageous competitiveness, market life-cycle, differentiation, market innovation, combining theoretical contents, practices in marketing strategic simulation programmes.