ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการตลาด ความคิดเชิงบูรณาการ กระบวนการที่เป็นระบบ อัตลักษณ์องค์กร พันธะกิจ กลยุทธ์ ทรัพยากรมนุษย์ การใช้การวิจัย ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่รองรับ การประเมินงบประมาณและมูลค่า แผนการปฏิบัติงาน และแผนการประเมินผลงาน

Understanding in concepts, theories of marketing planning, integrative thinking, systematic procedures, corporate identity, mission, strategy, human resources, use of research, data, information technology, supportive software programmes, budgeting and value estimation, implementation plan, assessment plan.