การจัดการองค์กรเบื้องต้น ทฤษฎีการบริหารต่างๆ พัฒนาความเข้าใจความสามารถเชิงการบริหาร นโยบายองค์กร การวางแผน พันธะกิจ พฤติกรรมองค์กร ความเป็นผู้นำ ระบบการพัฒนาคุณภาพ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตระหนักรู้ถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

Introduction to organisation management, theories of management, developing managerial comprehension, administrative ability, organisational policy, planning, mission, organisational behaviour, leadership, quality improvement system, motivation at work, human resources management, environmental awareness, and corporate social responsibility.